Zachráňme stromy
Za okamžité zastavenie výrubov stromov na celom Slovensku

Dokumenty - 1. časť

1. Prevzatie petície Úradom vlády SR:

(Zároveň sme listom požiadali o súčinnosť pri riešení petície ministerstvá: pôdohodpodárstva, životného prostredia, dopravy a 

spravodlivosti, tiež Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie - bez reakcie)

2. Oznámenie z Úradu vlády - postúpenie petície na MŽP SR:

3. Ministerstvá - súčinnosť:

4. MŽP SR - upovedomenie, výzva:

5. Odpoveď na výzvu MŽP SR:

1_Peticia-odovzdanie.pdf
2_Urad_vlady-oznamenie.pdf
3_Ministerstva-sucinnost.pdf
4_MZP_SR-upovedomenie-_vyzva.pdf
5_Odpoved_na_vyzvu_MZP_SR.pdf